ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അവളോട് മിണ്ടാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവളുടെ പക്വതയോടുള്ള പെരുമാറ്റവും അച്ഛനോടും അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും അമ്മക്ക് അവളോടുള്ള വാത്സല്യവും…